Senin, 13 Desember 2010

Tugas kuliah "Program untuk penjualan Counter menggunakan C#"

namespace tian
{
      class Program
      {
            public static void Main(string[] args)
            {
                  string jenisPulsa;
                  int deposit;
                  int depositTambah;
                  int pulsaDibeli;
                  int pulsaJual;
                  int hargaPulsa = 0;
                  int laba = 0;
                  string noHp;
                  string tanyaUlang = "";
           
                 
                  //user interface
                  Console.WriteLine("   Program Cellular Pulsa All Oprator");
                  Console.WriteLine("   ----------------------------------");
                  Console.WriteLine();

Sabtu, 11 Desember 2010

Contoh Perulangan Menggunakan While pada program C#

CONTOH PERULANGAN MENGGUNAKAN C#

namespace perulanganwhile
{
      class Program
      {
            public static void Main(string[] args)
            {
                  string kondisi="Y";                
                  while (kondisi=="Y")
                  {
                  //Console.WriteLine("perulanganke-{0}",i.ToString());
                        Console.WriteLine("program dijalankan");
                        Console.Write
                              ("Ulang lagi? [Y/T]:");

FUNGSI TOOLS PADA PHOTOSHOP CS 3 BESERTA GAMBARNYA

Bagi pengguna photoshop yang masih pemula pasti bingung fungsi-fungsi tools pada photoshop berikut akan say ulas mengenai fungsi-fungsi to...

Sexy Red Lips